Du har valgt SMS service på
følgende afgang:
Til:
Dato:
Time:
Flynr.:
København
20-05-2017
11:20
DX 037
  Indtast mobilnr.:
 
Denne service kan benyttes af alle danske mobilkunder. Indtast mobilnummer uden landekode.
  Få information ved (sæt kryds):
 

   
 
Tilmeldelse og godkendelse:
Klik på "Tilmeld". Herefter modtager du en SMS, som du skal besvare med teksten "RNN"
Bornholms Lufthavn påtager sig intet ansvar i forbindelse med denne SMS service. Tjenesten er en supplerende service til informationsbrug, og man opfordres til også at holde sig orienteret via andre kanaler. Alle informationer behandles fortroligt og sælges ikke videre til tredjemand.

Flyselskaberne oplyser, at passagerer af erstatningsmæssige årsager anbefales at møde i lufthavnen på det oprindelige mødetidspunkt - også selv om flyet forventes at afgå senere end forventet. Dette gælder medmindre andet meddeles af dit flyselskab.